Även om en s.k. attefallsbyggnad kan uppföras utan bygglov är det viktigt att känna till att eventuella förändringar av utformningen av denna kan leda till att bygglov ändå krävs. Detta följer bl.a. av Mark- och miljööverdomstolens avgörande i mål

P 1891-16 där en tillbyggnad av en attefallsbyggnad innebar att den byggdes samman med bostadshuset och därmed blev en del av huvudbyggnaden. Detta medförde att attefallsbyggnaden förlorade sin rättsliga karaktär av bygglovsbefriad byggnadsåtgärd.