Mark- och miljööverdomstolen har avgjort ett mål som avsåg fastighetsägare som inte ville att deras fastigheter skulle ingå i en gemensamhetsanläggning för fiber. Domstolen beslutade att fastigheterna ändå skulle ingå i gemensamhetsanläggningen eftersom fiber får anses förutsättas finnas i en modern bostad och vara till nytta för en fastighetsägare även om denne inte personligen använder de aktuella funktionerna. Domstolen framhöll därvid att fiber påverkar fastighetens marknadsvärde positivt. Fastighetsägarna har dessutom inte gjort sannolikt att de alternativ som de ville ha i stället för fiber skulle vara mer fördelaktiga för deras fastigheter.

Domstolen nämner i sitt avgörande lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Lagen, som trädde ikraft den 1 juli 2016, har tillkommit för att möjliggöra gemensam användning av befintlig infrastruktur för att uppnå regeringens uttalade mål att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Domstolen synes i sitt avgörande ha tagit intryck av den nya lagstiftningen. Se vidare MÖD mål nr F 4707-15.