Från och med den 1 januari 2015 träder nya regler i plan- och bygglagen i kraft som utvidgar och preciserar möjligheterna till avvikelser från gällande detaljplan vid ansökan om bygglov.

Syftet med lagändringen är att det ska vara möjligt att bevilja bygglov för avvikelser från detaljplanen som är nödvändiga för att kunna tillgodose behov som inte förutsågs när detaljplanen utformades. Av störst intresse är förmodligen de förändringar som tar sikte på situationen efter en detaljplans genomförandetid eftersom tidigare bestämmelser har varit särskilt problematiska i områden som omfattas av äldre planer. Många gånger innehåller planerna inaktuella och i vissa fall även direkt föråldrade bestämmelser, som hindrar lämpliga och angelägna åtgärder och kompletteringar utan föregående planändring. Enligt de nya reglerna är det istället formulerat att bygglov ska kunna ges för åtgärd som är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen.