I promemorian föreslås det att det i plan- och bygglagen införs en särskild reglering av tidsbegränsat bygglov för flyttbara byggnader för bostadsändamål. Detta innebär att bedömning endast skall göras avseende om byggnaden är flyttbar eller ej, och inte om behovet av åtgärden är tillfällig, vilket är ett krav enligt rådande lagstiftning. Ett sådant tidsbegränsat bygglov får ges för sammanlagt högst 15 år. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017 och upphöra att gälla den 1 juli 2023.