Svea hovrätt har prövat saken i mål nr T 11730-15 och kommit fram till att hyresgästen inte hade rätt att säga upp hyreskontraktet och därför får betala skadestånd.

Svea hovrätt konstaterar att lokalen ifråga skulle byggas om och anpassas speciellt efter hyresgästens behov och att den avtalade hyrestiden var tio år. Detta talar enligt domstolen starkt för att hyresgästen skulle uppnå sitt syfte med hyresavtalet även om hyresgästen skulle få tillgång till lokalen senare än vad som hade avtalats. Sammantaget är det inte visat att förseningen utgjort en sådan väsentlig brist att hyresgästen haft rätt att säga upp hyreskontraktet. Hyresgästen skall därför betala skadestånd till hyresvärden. Se vidare Svea hovrätts dom i mål nr T 11730-15.