Välkommen Hanna

Vi hälsar Hanna Lindhe hjärtligt välkommen till oss på Rosén Larsen Advokater. Hanna anställs som biträdande jurist fr.o.m. den 5 november och kommer närmast från notarietjänstgöring vid Malmö tingsrätt.  

Promemoria om tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

I promemorian föreslås det att det i plan- och bygglagen införs en särskild reglering av tidsbegränsat bygglov för flyttbara byggnader för bostadsändamål. Detta innebär att bedömning endast skall göras avseende om byggnaden är flyttbar eller ej, och inte om behovet av...

Gemensamhetsanläggning för fiber

Mark- och miljööverdomstolen har avgjort ett mål som avsåg fastighetsägare som inte ville att deras fastigheter skulle ingå i en gemensamhetsanläggning för fiber. Domstolen beslutade att fastigheterna ändå skulle ingå i gemensamhetsanläggningen eftersom fiber får...

Vad händer om en lokal inte är färdigställd på tillträdesdagen?

Svea hovrätt har prövat saken i mål nr T 11730-15 och kommit fram till att hyresgästen inte hade rätt att säga upp hyreskontraktet och därför får betala skadestånd. Svea hovrätt konstaterar att lokalen ifråga skulle byggas om och anpassas speciellt efter hyresgästens...