Rosén Larsen Advokater har publicerat ytterligare artiklar för Norstedts Juridik inom området fastighetsrätt, miljö och samhälle.

Trots att det av plan- och bygglagen uttryckligen framgår att en översiktsplan inte är bindande har sådana planer i praxis fått en allt större betydelse vid exploatering. Hur kommer detta sig? Anette Rosén, advokat på Rosén Larsen Advokater, belyser denna trend genom att redogöra för några avgöranden meddelade av Högsta domstolen och Mark – och miljööverdomstolen.

Redan under år 2005 meddelande Mark- och miljööverdomstolen ett avgörande, MÖD 2005:66, där det framhölls att en översiktsplan har stor betydelse vid lokaliseringsprövningen av lämplig plats för en tillståndspliktig verksamhet. Detta skulle gälla om översiktsplanen var aktuell och väl underbyggd.

I ett avgörande från Mark – och miljööverdomstolen under år 2009, MÖD 2009:4, som avsåg en tillståndsansökan avseende vindkraftverk, uttalade sig Boverket, som fått tillfälle att yttra sig, om under vilka förutsättningar som en översiktsplan skulle få betydelse vid myndigheters beslut om mark – och vattenanvändningen. Enligt Boverket var det av avgörande för en översiktsplans betydelse om ställningstagandena i denna var väl genomtänkta, välgrundade och tydligt uttryckta. Därutöver skulle kommunen själv uppfatta planens ställningstagande som aktuella och viktiga och hävda dem både i sin planering och i förhandlingar med intressenter och företrädare för omvärlden.

MÖD anförde i det aktuella avgörandet att MÖD delade Boverkets uppfattning att översiktsplanen är ett viktigt dokument som har stor betydelse vid lokaliseringsprövningen. MÖD påpekade också att detta synsätt stämmer med den praxis som MÖD tillämpar i mål om vindkraft.

Flera avgöranden under 2019

Under år 2019 kom MÖD med flera avgöranden som berörde frågan om översiktsplanens betydelse vid exploatering.

MÖD 2019:7 gällde ansökan om bygglov för ett enbostadshus i Höörs kommun. MÖD konstaterade att översiktsplanen pekade ut området som mark för jord‐ och skogsbruk och att all mark var potentiellt brukningsvärd. På grund av markens beskaffenhet, markområdets läge och förhållandena i övrigt så bedömdes marken i det konkreta fallet inte som brukningsvärd jordbruksmark. MÖD anförde därefter att byggnationen överensstämde med kommunens bostadspolitiska avsikter om att erbjuda ett geografiskt varierat utbud i kommunen bl.a. genom förnyelse av bebyggelsen på landsbygden samt att byggnationen överensstämde med de utpekade skyddsområdena i översiktsplanen och bygglov beviljades därför.

MÖD P6079-19 avsåg en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med komplementbyggnad i Båstads kommun. MÖD uttalade att det inte går att vägra bygglov genom att enbart hänvisa till en riktlinje i översiktsplanen om att ytterligare bebyggelse inte är lämplig utan att det måste ske en individuell prövning. I området rådde enligt översiktsplanen starka reservationer och stor restriktivitet mot ny bebyggelse. Det framgick av översiktsplanen att komplettering av bebyggelse skulle ske genom byggnation av lucktomter. MÖD anförde att översiktsplanen på ett konkret och nyanserat sätt redovisade de allmänna intressena som krävde hänsynstagande och angav riktlinjer för utvecklingen av bebyggelsen. Konklusionen blev att det starka allmänna intresset, översiktsplanens vägledning och risken för kumulativa effekter innebar att det allmänna intresset vägde tyngre än den enskildes intresse att bebygga fastigheten.

Vägledande avgörande från HD

Under år 2021 kom flera avgöranden, men det viktigaste är rättsfallet från Högsta domstolen, NJA 2021 s 321.

Målet gällde en ansökan om bygglov för en radiomast i Nacka kommun. För området gällde varken någon detaljplan eller några områdesbestämmelser men riktlinjerna för markanvändningen hade angetts i översiktsplanen. HD uttalade att översiktsplanen bör kunna ges betydelse i ett enskilt ärende om bygglov utanför detaljplanelagt område vid den intresseavvägning som ska göras enligt 2 kap. PBL. Det förutsätter då att översiktsplanen är aktuell, konkret och ger tydliga riktlinjer för markanvändningen. Den får vidare inte brista i aktualitet och nyansering. I det aktuella fallet innebar det att HD ansåg att översiktsplanen skulle ha betydelse i det enskilda ärendet då ovannämnda krav på översiktsplanen ansågs uppfyllda. Vid intresseavvägningen fann HD att de allmänna intressena vägde över då åtgärden skulle innebära påverkan på landskapsbilden, att området utgjorde riksintresse för friluftsliv samt risken för att ett bifall av ansökan skulle öppna upp för ytterligare byggnadsverk i området.

I ett avgörande som meddelades av MÖD den 27 januari 2022, d.v.s. efter HD:s ovannämnda dom, och som avsåg ansökan om bygglov för att uppföra tre vindkraftverk, kom dock MÖD fram till att översiktsplanen i det aktuella fallet saknade sådana vägledande uppgifter om vindkraft som kan läggas till grund för prövningen i ett bygglovsärende. MÖD konstaterade att översiktsplanens förbud mot storskalig vindkraft var för allmänt hållen.

Översiktsplanen måste vara tillräckligt konkret

Översiktsplanen kan få avgörande betydelse för avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen vid bebyggelse där det saknas detaljplan och områdesbestämmelser.

För att översiktsplanen ska få denna betydelse måste den dock vara tillräckligt konkret och ge tydliga riktlinjer för markanvändningen. Översiktsplanens betydelse är inte alltid beroende av dess aktualitet men det spelar ofta en roll. Allmänna riktlinjer eller s.k. policys saknar däremot betydelse vid prövningen.